Činnosť


STRATEGICKÉ KROKY

Cassovia Medi Valley má ambíciu byť zaradený ako strategicky významná investícia do zoznamu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Úmyslom klastra je dostať sa do povedomia aj v rámci Európskej únie, čím by získal prístup k zdrojom z kohéznych fondov EÚ na vlastnú administratívnu činnosť a priemyselný výskum. Jeho činnosť v sebe zahŕňa princípy ekológie, health and safety a vzdelávania, čím sú kapacity klastra atraktívne pre každého, kto chce výstupy vlastného výskumu overiť v reálnom čase, resp. realizovať výskum priamo v priestoroch a s prostriedkami CMV. Strategicky dôležitá je aj snaha klastra o prepájanie už existujúcich výskumných celkov a ich jednotlivých aktivít, aby sa dosiahla koncentrácia know-how a informácií, z ktorých následne môže čerpať každý z členov. Nemenej významným zámerom klastra je v praxi reálne využiť vedomosti a schopnosti vlastných študentov a poskytnúť im pracovnú príležitosť vo vlastnej organizačnej štruktúre.

PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti združenia Cassovia Medi Valley je vytváranie ekonomických a spoločenských podmienok spolu so stimuláciou rozvoja ľudských zdrojov za účelom vybudovania významného klastra, ktorý bude predstavovať spoločnú iniciatívu vzdelávacích inštitúcií, samosprávy a popredných podnikateľských spoločností orientujúcich sa na medicínsky, kozmetický a farmaceutický priemysel. CMV chce svojimi aktivitami podporovať proces neustáleho zlepšovania kvality vzdelávacích a tréningových programov ponúkaných univerzitami v regióne. Činnosť klastra sa rovnako orientuje na podporu a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie prostredia regiónu východného Slovenska pre pracovnú silu v medicínskom a farmaceutickom priemysle a pre študentov z celého Slovenska ako aj zo zahraničia. CMV buduje nástroje podporuje inovácie, nápady a nové produkty medicínskeho, kozmetického a farmaceutického využitia s cieľom ich využitia v aplikačnej praxi. Regionálne partnerstvo podporujúce vedu a výskum chce prostredníctvom nových inovatívnych investícií priniesť do regiónu východného Slovenska pracovné príležitosti, ktoré budú vytvárať vysokú pridanú hodnotu v oblasti výskumu a vývoja. Z dlhodobého hľadiska je dôležité v rámci činnosti CMV vyhľadávať finančné zdroje a iné podporné fondy pre realizáciu svojich aktivít.

VEDECKÁ ČINNOSŤ

Vedecko-aplikačná činnosť Cassovia Medi Valley prebieha v 3 fázach:

Materiálová výroba

S ohľadom na životné prostredie sú základom materiálovej výroby CMV biorozložiteľné polyméry (plasty). Ambíciou združenia je postupom času dosiahnuť stupeň komplexnej výroby, tzn. vyrábať všetky komponenty svojpomocne, čo v konečnom dôsledku ušetrí náklady na dovoz od externých dodávateľov.

Priemyselná výroba

Základom priemyselnej výroby je najmä adjustáž a aditívna výroba. Adjustáž sa ďalej delí podľa skupenstva, s ktorým sa pracuje, na 2 typy. Pevné skupenstvo je využívané na výrobu liekov a strojov. Kvapalné skupenstvo sa používa na tvarovanie presných foriem - striekačiek (extrúzia) a krvných vakov s filtrom, ktorý dokáže odseparovať leukocyty z krvného preparátu. Aditívna výroba v sebe zahŕňa najmä 3D tlač. Ide o postupné nanášanie a spájanie materiálu vo vrstvách, čím vzniká požadovaný objekt. Pri tejto metóde nevzniká žiaden odpad. 3D tlač sa používa prednostne na prototypovú výrobu, je však možné aplikovať ju v menších množstvách aj na sériovú výrobu.

Finalizácia projektu

Klaster má aktuálne na trhu dostupné 2 finálne produkty - lasery a diabetickú obuv. Vzhľadom k tomu, že Cassovia Medi Valley zatiaľ nemá zabezpečený vlastný výskum na všetkých stupňoch výroby, niektoré komponenty nakupuje od externých dodávateľov. Týka sa to napr. laserov, v rámci ktorých CMV nakupuje optické riešenia, ale využíva vlastný software.

PRÍSTUPY

Úspech CMV pramení z multidisciplinárneho prístupu. Spája v sebe oblasti bioinžinierstva, biomedicíny, kreatívneho priemyslu, umelej inteligencie či dokonca softwarového inžinierstva. Klaster stimuluje a posilňuje regionálnych aktérov za účelom výnimočnej produkcie, konkurencieschopnosti, zamestnanosti a spoločenských hodnôt. Výstupom činnosti Cassovia Medi Valley má byť produkcia ľudských kapacít, vznik nových odborov a foriem vo vzdelávaní, a taktiež prepojenie vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít s prostredím praxe a konečných užívateľov. Činnosť CMV prebieha v súlade s Horizon 2020 (Rámcový program pre výskum a inovácie) a nadväzujúcou iniciatívou v oblasti vedeckého výskumu - Horizon Europe.