Koncept


CIEĽ

Klaster Cassovia Medi Valley má jasnú víziu. Kladie dôraz na inovatívne technologické riešenia v oblasti biomedicíny, ktoré zvyšujú kvalitu života a zdravia, a zároveň posilňujú kvalitu regionálneho a v konečnom dôsledku aj národného potenciálu. Jedným z cieľov CMV je preto získanie pozície významného národného klastra pre oblasť medicíny, farmácie a kozmetiky. Za účelom naplnenia tohto cieľa chce klaster vytvoriť priestor na uplatnenie a rozvoj slovenským startupom pre oblasť biomedicíny, čím sa zvýši ich schopnosť konkurovať aj v rámci globálneho prostredia. V nadväznosti na to klaster zdôrazňuje potrebu vybudovania inteligentného zdravotníctva približujúceho sa vízii Európskej komisie predstavenej v strategickom dokumente Open Innovation 2.0, ktorý kladie dôraz na aplikáciu nových prístupov v boji za zdieľané hodnoty, akými sú verejné zdravie, prosperita, rast či udržateľnosť v rámci ekológie. Z dlhodobého hľadiska je preto plánom CMV poskytovať komplexný systém vývojových a inovačných služieb v rámci slovenského a európskeho trhu a zaradiť sa tak medzi úspešné národné a európske výskumné siete.

ZÁMER

Prioritným zámerom vedecko-výskumného parku Cassovia Medi Valley je vytvorenie pevných základov pre rozvoj medicínskeho priemyslu. Jeho efektívne fungovanie a produkcia výsledkov predpokladajú vytvorenie intenzívnych väzieb medzi výskumom popredných vzdelávacích inštitúcií v regióne a priemyselnou výrobou. CMV vidí zdroj ľudského kapitálu pre vlastnú činnosť v nadaných študentoch partnerských univerzít, pre ktorých vytvorí optimálne podmienky, aby nepokračoval ich odliv do zahraničia.

Dlhodobým zámerom klastra Cassovia Medi Valley je vysokou profesionálnou činnosťou podporovať medziregionálnu spoluprácu vysokých škôl, nemocníc, mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a popredných podnikateľských subjektov s cieľom zatraktívniť región pre potenciálnych investorov a vytvoriť tak podmienky pre efektívne podnikanie. CMV tento zámer podporuje posilňovaním synergie medzi podnikateľským, vedeckým a vzdelávacím prostredím, tvorcami politík, regionálnymi autoritami a prostredím koncových užívateľov. Výsledkom je existencia raritnej inovačnej, kooperatívnej a kreatívnej platformy, ktorá produkuje technologické a znalostnej kapacity v rámci regionálneho prostredia.